Προφίλ Χωρών για τον Καρκίνο:Ελλάδα 2023

Τα προφίλ χώρας για τον καρκίνο προσδιορίζουν πλεονεκτήματα, προκλήσεις και συγκεκριμένους τομείς δράσης για καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, με σκοπό την καθοδήγηση των επενδύσεων και των παρεμβάσεων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. 

Διαβάστε παρκάτω τα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου στη χώρα μας.

Πηγή:

https://www.oecd-ilibrary.org/

Απάντηση